Přeskočit na: navigaci

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Pokyny pro autory

1 Obecné informace

Časopis „Orbis communicationis“ je recenzovaný odborný internetový časopis, vydávaný Katedrou sociální a mediální komunikace University Jana Amose Komenského v Praze.

O přijetí a vydání příspěvku rozhoduje redakční rada na základě posouzení nezávislých odborníků. Redakční rada může autorovi navrhnout textové úpravy. Autor je informován o výsledku do 3 měsíců po dodání rukopisu.

Formální redakční úpravy technického charakteru, neměnící smysl textu,  mohou být provedeny bez konzultace s autorem.

Časopis přijímá příspěvky následujících typů:

a) Studie: V této části budou zařazovány odborné a vědecké texty týkající se teorie komunikace obecně, teorie a praxe mediální komunikace (žurnalistiky i uměleckých forem) a souvisejících témat z oblasti historie, sociologie, politologie atp. Jde o vědecké a odborné texty odpovídající příslušným normám, včetně poznámkového aparátu, citací, odkazů a pod.

b) Eseje: Do této části budou zařazovány úvahové materiály vztahující se k uvažované oblasti teorie a praxe mezilidské komunikace; použití odkazů a citací je i zde žádoucí.

c) Mladá věda: V tomto rámci jsou publikovány upravené (zkrácené) verze kvalitních doktorandských, diplomových a bakalářských prací, obhájených na UJAK. Zkrácení provede autor po dohodě s vedoucím práce (školitelem).

d) Překlady: Překlady zajímavých zahraničních vědeckých a odborných statí, které se váží k mezilidské komunikaci.

e) Anotace a recenze: V této rubrice jsou anoncovány zejména studijní materiály z vydavatelské produkce UJAK vážící se k tématice časopisu a vědecké publikace pedagogů přednášejících v příslušných studijních oborech UJAK. Recenzovány a anotovány mohou být i tématicky relevantní přírůstky knihovny UJAK.

2 Příspěvky

Autoři nabízejí svůj text redakci v elektronické podobě pro editor WORD (verze 6.0 nebo vyšší). Průvodní dopis (v e-mailové podobě) musí zahrnovat úplný  kontakt na autora (poštovní, e-mailový i telefonický). Adresa pro zasílání příspěvků je musil.josef@ujak.cz.

3 Náležitosti textu

 • písmo Arial CE,  formát doc nebo rtf
 • obrázky a grafy je třeba kromě zařazení v textu dodat ještě zvlášť v originálním obrazovém formátu (jpg nebo bmp)
 • mezititulky – oddělené vynechanými řádky
 • slovo zvýrazňovat kurzívou (nepoužívejte podtržení ani tučně)
 • nevynechávat řádky, ale dělat odstavce
 • neodsazovat začátky odstavců
 • nepoužívat poznámky pod čarou (výjimečně - v nezbytně nutném případě - jedině jako vysvětlivky za textem)
 • veškeré názvy knih (kromě odkazů – viz níže) a kapitol se v textu uvádějí kurzívou bez uvozovek
 • doslovné citace textů se uvádějí normálním písmem v uvozovkách
 • ke zvýraznění slov v jiných případech lze použít pouze kurzívu (nikoliv podtržení nebo tučný tisk)
 • odkazy na literaturu neumisťovat pod čáru, pouze do závorek v textu podle konvence (viz níže)
 • seznam literatury – na konci článku nadepsat Literatura (tučně)
 • u příspěvků typu a) – d) název česky a anglicky, český a anglický abstrakt, klíčová slova česky a anglicky.

4      Seznam literatury a odkazy na něj

Odkazy na seznam literatury se v textu uvádějí v kulaté závorce jménem autora a rokem vydání díla, event. s rozlišením písmenem za letopočtem  (Novák 1988a).  U knižních děl se udává i stránka (Novák 1988a, s. 864).

 • uvádějí se max. 3 autoři, jinak pouze první + „et al.“
 • pokud není autor uveden, použije se místo jména slovo Anonym.

Seznam literatury (uvedený na konci práce) se sestaví podle těchto příkladů a pravidel:

Položky seznamu literatury se řadí abecedně (bez rozlišení typů publikace) a sekundárně pak  chronologicky podle roku vydání. Více prací téhož autora ve stejném roce se odliší uvedením písmene v kulaté závorce úplně na konci položky.

4.1    Monografie:

Bauman Z.: Úvahy o postmoderní době. SLON, Praha 1972. (a)

 • obdobně se uvádějí i články ve sbornících s použitím formulace „in“ před názvem sborníku

4.2    Časopisecké články:

Novák J.: Bull of the Europ. Inst. For Media 1997, 14, č. 3, s.12.

 • pokud periodikum nepoužívá číslování svazků nebo čísel, odpadají tyto údaje  a zůstává pouze údaj stránky.
 • zkratky názvů časopisů se používají pouze zavedené, jinak je lepší uvést plný název a v případě možných nejasností i vydavatele

4.3    Články v denním tisku:

Novák J.: Mladá fronta dnes  10. 10. 2010, s. A3.

(s těmito případy je třeba počítat zejména v mediálních studiích)

4.4    Webové stránky

Meyer J.F.: Research Methods WWW tutorial. http://sociology.camden.rutgers.edu/jfm/tutorial/main.htm (1.1.2011)

(datum v kulaté závorce na konci citace je datum „stažení“ citované stránky)