Přeskočit na: navigaci

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Odborný časopis Katedry sociální a mediální komunikace UJAK  „Orbis communicationis“

 

1. Zdůvodnění projektu

Nedílnou součástí činnosti vysoké školy univerzitního typu musí být i odborná a vědecká práce.  Zapojení schopných posluchačů do výzkumu již v průběhu studia a jejich vhodná motivace se vhodně realizují vytvořením přístupné publikační platformy. V oborech zaměřených na mezilidskou komunikaci – v celé šíři od různých forem sociální komunikace přes seznámení s činností média a trénink v aktivní mediální práci až po umělecké komunikační formy – je v ČR tento problém zvláště naléhavý, protože publikačních možností uvažovaného typu je  v českém jazyce málo.

Katedra sociální a mediální komunikace University Jana Amose Komenského se proto rozhodla zahájit vydávání odborného recenzovaného internetového časopisu „Orbis communicationis“.

2. Cíle časopisu

Základním cílem časopisu je vytvořit prostor pro publikování odborných a vědeckých statí z celé oblasti mezilidské komunikace, a to jednak pro akademické pracovníky, přednášející a výzkumné pracovníky UJAK, a jednak pro posluchače komunikačních oborů v magisterském a doktorském stupni, ale i pro nadané posluchače bakalářského stupně studia.  Má tak být umožněn vědecký růst mladé generace výzkumných pracovníků a tříbení názorů a myšlenkových přístupů v odborné diskusi se zkušenými teoretiky, pedagogickými pracovníky i pracovníky z mediální a komunikační praxe.

Časopis je samozřejmě na akademické úrovni otevřen i příspěvkům a diskusi z prostředí mimo UJAK; pro vlastní vzdělávací činnost tak lze očekávat hodnotné podněty a korektivy nejen z akademického prostředí, ale také od pracovníků praxe, kteří se do odborné diskuse zapojí.

3. Hlavní  typy publikovaných statí

a) Studie: V této části budou zařazovány odborné a vědecké texty týkající se teorie komunikace obecně, teorie a praxe mediální komunikace (žurnalistiky i uměleckých forem) a souvisejících témat z oblasti historie, sociologie, politologie atp. Jde o vědecké a odborné texty odpovídající příslušným normám, včetně poznámkového aparátu, citací, odkazů a pod.
b) Eseje: Do této části budou zařazovány úvahové materiály vztahující se k uvažované oblasti teorie a praxe mezilidské komunikace; použití odkazů a citací je i zde žádoucí.
c) Mladá věda: V tomto rámci jsou publikovány upravené (zkrácené) verze kvalitních doktorandských, diplomových a bakalářských prací, obhájených na UJAK. Zkrácení provede autor po dohodě s vedoucím práce (školitelem).
d) Překlady: Překlady zajímavých zahraničních vědeckých a odborných statí, které se váží k mezilidské komunikaci.
e) Anotace a recenze: V této rubrice jsou anoncovány zejména studijní materiály z vydavatelské produkce UJAK vážící se k tématice časopisu a vědecké publikace pedagogů přednášejících v příslušných studijních oborech UJAK. Recenzovány a anotovány mohou být i tématicky relevantní přírůstky knihovny UJAK.

4. Název časopisu

Název časopisu zní Orbis communicationis.

5. Periodicita

Časopis vychází 3-4krát ročně.

6. Vydavatel

Vydavatelem časopisu je Universita Jana Amose Komenského Praha. Vydávání zajišťuje Katedra sociální a mediální komunikace.

7. Redakční rada

Časopis řídí a za vydávání odpovídá redakční rada, která zajišťuje recenzní řízení a provádí konečný výběr příspěvků k publikaci.

Složení redakční rady:

Prof. PhDr. Jan Barták, DrSc.
PhDr.  et  ThDr. Radek Mezuláník, Ph.D.
RNDr. Josef Musil, CSc.  (výkonný redaktor)  musil.josef@ujak.cz
zástupce studentů UJAK

8. Technická realizace

Technickou realizaci ve formě samostatné součásti webových stránek UJAK zajišťuje podle pokynů redakční rady pověřený pracovník IT oddělení  UJAK.